Prayer in Tagalog: On the Occasion of a Disaster

On the Occasion of a Disaster (Tagalog)

Diyos na mahabagin, ilapit mo po kami saiyo lalong lalo na ngayong oras ng aming kalungkutan at hinanapis. Aliwin nyo po sana ang mga nagsisitangis, palakasin nyo po ang mga nawawalan ng pagasa, panguluhan nyo po kami ng kakumplituhan sa buhay sa ngalan ni Jesu Kristo na aming tagapagligtas at manunubos na kasama mong haghahari sa iyong kaharian at ang Spiritu Santo, Diyos na walang hanggan. Amen.

— Holy Women, Holy Men: Celebrating the Saints (Church Publishing: New York), page 733